Jānis Načisčionis dzimis 1948. gadā Rīgā. 1977. gada absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista  kvalifikāciju.  Kops 1978. gada strādājis tautsaimniecībā un vienlaikus augstākajās izglītības iestādēs docējis dažādus jurisprudences studiju  kursus. No  1986. Iīdz  1989. gadam studējis tiesību  zinātnes Juridiskas fakultātes neklātienes aspirantūrā. 1992. gada autoram piešķirts tiesību doktora zinātniskais  grāds. No 1995. gada bijis Latvijas Policijas akadēmijas  Valsts tiesību katedras  vadītājs un docējis studiju kursus “Administratīvās  tiesības” un “Administratīvā procesa tiesības’. 2002. gadā ievēlēts par Latvijas Policijas akadēmijas profesoru. No 2004. gada ir Biznesa augstskolas Turība profesors, profesionālās maģistra studiju programmas “Tiesību zinātnes” direktors un Juridiskās fakultātes dekāns. No 2008. gada ir Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātnes eksperts Tiesību zinātnēs, Biznesa augstskolas  Turība Promocijas padomes “Juridiskā zinātne” līdzpriekšsēdētājs, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa  universitātes un Biznesa augstskolas Turība apvienotas Profesoru padomes “Juridiskā zinātne” līdzpriekšsēdētājs. Vadījis astotņus  promocijas darbus, no kuriem trīs ir aizstāvēti. Monogrāfiju “Administratīvās tiesības” (2002, 2003, 2009) autors, trīs monogrāfiju līdzautors, trīs monogrāfiju un Satversmes komentāru zinātniskās redkolēģijas loceklis. Autors 18  zinātniskiem referātiem, kas nolasīti  starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, ir  27 zinātniskās publikācijas, to skaita septiņos izdevumos, kas iekļauti Scopus datu bāzē. Piedalījies darba grupā administratīvo  tiesību principu izstrādē rokasgrāmatai “Administration and You” Līdzdarbojies vai vadījis deviņus starptautiskus  projektus. Lasījis  vieslekcijas “Administratīvās tiesības” Vācijā, Nīderlandē, Lietuvā un Spanijā.

Viens produkts