Administratīvās tiesības

Monogrāfijas “Administratīvās tiesības” ietver svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, tiesību kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību. Grāmata sniedz ieskatu arī publiskās pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidē, publiskās pārvaldes iestāžu kompetences tiesiskā regulējuma attīstībā, kā arī publiskās pārvaldes iekšējas kontroles, tiesu kontroles, valsts kontroles un konstitucionālās kontroles (uzraudzības) un administratīvās atbildības jautājumos, arī par tiesībsargu (ombudsmenu) Latvijas Republikā. Grāmata sagatavota kā zinātnisks pētījums par administratīvo tiesību būtību, tiesību avotiem, subjektiem, to kompetenci un kontroli publiskā pārvaldē.

Tā adresēta visiem interesentiem, bet galvenokārt publiskās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, praktizējošiem juristiem, zinātniekiem, kā arī studējošajiem, lai palīdzētu apgūt vispārējās administratīvās tiesības un sagatavotos speciālo administratīvo tiesību apguvei.

Grāmata var būt saistoša ikvienam lasītājam, kuru interesē publiskās pārvaldes jautājumi un administratīvo tiesību ietekme to risināšanā.

17.14

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 610 g
Dimensijas 145 × 200 × 27 mm
Izdevniecība

Turiba

Izdota

2018

Apjoms

518

ISBN

978-9934-543-16-6

Sējums

Mīkstais

About The Author

Jāņis Načisčionis

Jāņis Načisčionis

Jānis Načisčionis dzimis 1948. gadā Rīgā. 1977. gada absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista  kvalifikāciju.  Kops 1978. gada strādājis tautsaimniecībā un vienlaikus augstākajās izglītības iestādēs docējis dažādus jurisprudences studiju  kursus. No  1986. Iīdz  1989. gadam studējis tiesību  zinātnes Juridiskas fakultātes neklātienes aspirantūrā. 1992. gada autoram piešķirts tiesību doktora zinātniskais  grāds. No 1995. gada bijis Latvijas Policijas akadēmijas  Valsts tiesību katedras  vadītājs un docējis studiju kursus "Administratīvās  tiesības" un "Administratīvā procesa tiesības'. 2002. gadā ievēlēts par Latvijas Policijas akadēmijas profesoru. No 2004. gada ir Biznesa augstskolas Turība profesors, profesionālās maģistra studiju programmas "Tiesību zinātnes" direktors un Juridiskās fakultātes dekāns. No 2008. gada ir Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātnes eksperts Tiesību zinātnēs, Biznesa augstskolas  Turība Promocijas padomes "Juridiskā zinātne" līdzpriekšsēdētājs, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa  universitātes un Biznesa augstskolas Turība apvienotas Profesoru padomes "Juridiskā zinātne" līdzpriekšsēdētājs. Vadījis astotņus  promocijas darbus, no kuriem trīs ir aizstāvēti. Monogrāfiju "Administratīvās tiesības" (2002, 2003, 2009) autors, trīs monogrāfiju līdzautors, trīs monogrāfiju un Satversmes komentāru zinātniskās redkolēģijas loceklis. Autors 18  zinātniskiem referātiem, kas nolasīti  starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, ir  27 zinātniskās publikācijas, to skaita septiņos izdevumos, kas iekļauti Scopus datu bāzē. Piedalījies darba grupā administratīvo  tiesību principu izstrādē rokasgrāmatai "Administration and You” Līdzdarbojies vai vadījis deviņus starptautiskus  projektus. Lasījis  vieslekcijas "Administratīvās tiesības” Vācijā, Nīderlandē, Lietuvā un Spanijā.