Dokumentu pārvaldība no A līdz Z

Grā­ma­ta do­mā­ta gan tiem, ku­riem ne­pie­cie­ša­mas pa­mat­zi­nā­ša­nas par do­ku­men­tu pār­val­dī­bu un  no­for­mē­ša­nu, gan tiem, ku­ri vē­las ak­tu­ali­zēt sa­vas zi­nā­ša­nas un dar­ba pie­re­dzi. Grā­ma­tā ap­tver­ti vis­i do­ku­men­tē­ša­nas pro­ce­su pos­mi no ne­pie­cie­ša­mī­bas vei­dot do­ku­men­tu līdz no­do­ša­nai ar­hī­vā. Ap­lū­ko­tas ne ti­kai nor­ma­tī­vo ak­tu pra­sī­bas, bet arī da­žā­du dar­bī­bu jē­ga un bū­tī­ba, tā­dē­jā­di vei­do­jot dzi­ļā­ku iz­prat­ni par do­ku­men­tē­ša­nas pro­ce­siem or­ga­ni­zā­ci­jā.

9.08

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 412 g
Dimensijas 150 × 210 × 17 mm
Izdevniecība

Turiba

Izdota

2013

Apjoms

316

ISBN

978-9984-828-80-0

Sējums

Mīkstais

About The Author

Ieva Kalve

Ieva Kalve

Ieva Kalve ir ekonomikas zinātņu doktore un docente Biznesa augstskolā Turība. Savu profesionālo darbību sākusi kā sekretāre (1988. gadā ar izcilību beigusi toreizējo Rīgas 19. arodvidusskolu) un ir ciešā saistībā ar dokumentiem un to pārvaldību jau vairāk kā 25 gadus. Darbojas kā konsultante un semināru vadītāja, ir vairāku šai tēmai veltītu publikāciju un grāmatu autore, arī vadošā līdzautore Dienas Biznesa izdevumam "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata". Autore dokumentu noformēšanas un pārvaldības jautājumus skata sistēmiski un saistībā ar organizācijas vispārējo darbību: dokumentu pārvaldības  sistēma  organizācijā veidojama tā, lai organizācija varētu  ērti un efektīvi strādāt atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.