Personāla vadība un socionika

Grā­ma­tā ir ie­kļauts per­so­nā­la va­dī­bas pa­ma­ta fun­kci­ju iz­klāsts tra­di­ci­onā­lā izprat­nē, at­klā­jot per­so­nā­la plā­no­ša­nas, mek­lē­ša­nas, at­la­ses, adap­tā­ci­jas, at­tīs­tī­bas, no­vēr­tē­ša­nas un mo­ti­vē­ša­nas bū­tī­bu, ilus­trā­ci­jai iz­man­to­ti prak­tis­ki pie­mē­ri. At­se­viš­ķa sa­da­ļa vel­tī­ta e-ri­si­nā­ju­mu ino­va­tī­vo ie­spē­ju iz­man­to­ša­nai. Kā arī at­klā­ta so­ci­oni­kas bū­tī­ba, rak­stu­ro­tas tās prak­tis­kās iz­man­to­ša­nas ie­spē­jas per­so­nā­la va­dī­bā dzi­ļā­kai un vis­pus­īgā­kai iz­prat­nei. So­ci­oni­ka ir mā­cī­ba par in­di­vī­du so­ci­oti­piem, to mi­jat­tie­cī­bu un cil­vēk­po­ten­ci­āla va­dī­ša­nu. So­ci­otips ir in­di­vī­da psi­hes īpa­šī­bu ie­dzimts ko­pums, kas no­sa­ka, kā in­di­vīds gūst ener­ģi­ju, uz­tver in­for­mā­ci­ju, pie­ņem lē­mumus un struk­tu­rē sa­vu dzī­vi. In­di­vi­du­ālo at­šķi­rī­bu ap­zi­nā­ša­nās ir sek­mī­ga dar­ba pa­ma­tā.

Grā­ma­ta kā in­for­ma­tī­vo re­sur­su ba­gā­ti­nā­ša­nas un iz­zi­ņas avots prak­tis­ka­jā per­so­nā­la va­dī­bā var no­de­rēt gan augst­sko­lu stu­den­tiem, mā­cīb­spē­kiem, vi­su lī­me­ņu uz­ņē­mu­mu va­dī­tā­jiem, gan ci­tiem in­te­re­sen­tiem.

10.32

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 362 g
Dimensijas 145 × 200 × 16 mm
Izdevniecība

Turiba

Izdota

2013

Apjoms

304

ISBN

978-9984-828-75-6

Sējums

Mīkstais

About The Author

Ligita Zīlīte